India Lok Sabha Election 2024: Phase-wise Polling Maps & Seat Distribution

POLE DATE DETAILS

Phase 1 (SEATS-102) Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, MP, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, UP, Uttara khand, West Bengal, Andaman, J&K, Lakshadweep, Puducherry

PHASE 1 APRIL 19TH

Phase 2 (SEATS -89) Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, MP, Maharashtra, Manipur, Rajasthan, Tripura,

PHASE 2 APRIL 26TH

Phase 3 (SEATS -94) Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Karnataka, MP, Maharashtra, UP, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, J&K

PHASE 3 MAY 07TH

Phase 4 (SEATS -96) Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, MP, Maharashtra, Odisha, Telangana, UP, West Bengal, J&K

PHASE 4 MAY 13TH

Phase 5 (SEATS -49) Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, UP, Andaman, J&K, Ladakh

PHASE 5 MAY 20TH

Phase 6 (SEATS -57) Bihar, Haryana, Jharkhand, Odisha, UP, West Bengal, Delhi

PHASE 6 MAY 25TH

Phase 7 (SEATS -57) Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Punjab, UP, West Bengal, Chandigarh

PHASE 7 JUNE 01ST

Arrow